Showing posts with label Phần mềm in mã vạch. Show all posts
Showing posts with label Phần mềm in mã vạch. Show all posts

20181230

Kết nối Text ZebraDesigner Pro 2

Áp dụng:
 • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2.
 • Máy in mã vạch Zebra.
 • Microsoft Text.
Chủ đề:
 • Kết nối Text ZebraDesigner Pro 2.
1. Tạo hay xây dựng file Text có định dạng mẫu, giả sử như file sau:
 
 
Lưu ý: Có nhiều quy cách phân định giữa các trường dữ liệu như: ‘;’, ‘,’,...
 
2. Kết nối Text tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2
 
Từ thanh menu click chọn Database\Creat Database Connection hoặc click icon tệp 
đĩa xếp chồng.
 
 
Xuất hiện cửa sổ:
 
 
Tích chọn: Direct database access (recommended option).
Click chọn Browse tìm đường dẫn tới file data.txt
sau đó Click Next để tiếp tục.
 
 
Chọn Next để sang cửa sổ, hiện thị dữ liệu trên file data
 
 
Sau đó Click Next để sang cửa sổ để phân định giữa các trường dữ liệu
 
 
Sau đó Click Next
 
 
Phân định giữa các trường ở ví dụ mẫu này là dấu “|” do vậy tôi chọn other.
Tùy theo các dịnh dạng mà chúng ta phân định giữa các trường dữ liệu khác nhau.
 
 
Click Next, để mặc định
 
 
Click Next để hoàn tất. Click Finish để kết thúc kết nối.
 
 
Lưu ý: có thể chỉnh sửa lại nếu sét nhầm bằng cách click nút Back.
Sau khi kết nối Text xong, cửa sổ xuất hiện các trường dữ liệu cần in.
 
 
Click Next để sang cửa sổ sét chế độ in trong dữ liệu.
 
 
Click Next để sang cửa sổ tiếp theo
 
 
Click Finish để kết thúc.
 
3. Gán các trường dữ liệu từ file text vào file thiết kế
 
Click chọn Text\New Database Field
 
 
Sau đó kéo thả vào file thiết kế, cửa sổ xuất hiện chọn trường dữ liệu cần gán.
 
 
Đối với các trường dữ liệu khác, chúng ta làm tương tự.
 
 
Xem thêm:

20181227

Kết nối Excel ZebraDesigner Pro 2

Áp dụng:
 • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2.
 • Máy in mã vạch Zebra.
 • Microsoft Excel.
Chủ đề:
 • Kết nối Microsoft Excel phần mềm ZebraDesigner Pro 2.
1. Xây dựng hay tạo file excel chứa dữ liệu cần in, chẳng hạn:
 
 
2. Kết nối file excel tới ZebraDesigner Pro 2
 
Click chọn Database\Creat Database Connection hoặc click icon trên thanh công cụ
 
 
Cửa sổ xuất hiện:
 
 • Chọn Direct database access.
 • Click chọn Browse để tìm tới file dữ liệu excel.
 • Chọn bảng Table cần kết nối.
Click Next sau đó lựa chọn trường dữ liệu để sử dụng, bằng cách ấn chuột và giữ
phím Ctrl hoặc có thể sử dụng toàn bộ 
 
 
Sau đó click Next để sét đặt số lượng nhãn cần in và sét dòng dữ liệu cần in.
 
 
Click Next để tiếp tục
 
 
Click Finish để hoàn tất quá trình kết nối Excel ZebraDesigner Pro 2
 
3. Gán các trường dữ liệu từ file excel sau khi kết nối vào các đối tượng trên file thiết kế.
 
Click chọn Text\New Database Field
 
 
Sau đó thả vào màn hình thiết kế
 
 
Đối với các trường dữ liệu khác chúng ta thực hiện tương tự và có kết quả như sau:
 

 


 
Xem thêm:

20181224

Kết nối SQL ZebraDesigner Pro 2

Áp dụng:
 • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2.
 • Microsoft SQL Server.
 • Máy in mã vạch Zebra.
Chủ đề:
 • Kết nối SQL phần mềm ZebraDesigner Pro 2
Bước 1: Tạo hay xây dựng kết nối ODBC trên máy tính
 
1. Start\Control Panel\Administrative Tools
 
 
2. Tìm và chọn ODBC Data Sources (32-bit) hoặc (64-bit).
 

 
3. Click chọn Add…
 
 
4. Click chọn SQL Server
 
 
5. Điền các thông số như sau
 
 • Name: Tên tùy ý, dễ nhớ và dễ tìm.
 • Description: mô tả, đặt tên tùy ý.
 • Server: Tên Server khi cài đặt SQL (phải chính xác).
6. Click Next để tiếp tục, và làm theo mẫu như hình mô tả dưới:
 
 • Login ID: tên đăng nhập mặc định truy cập SQL: sa
 • Password: nhập mật khẩu SQL khi cài đặt SQL.
 • Lưu ý: Có thể sét theo thực tế SQL Server của khách hàng.
 
7. Click Next và để mặc định các thông số, hoặc có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.
 
 
8. Click Finish → hoàn tất quá trình tạo kết nối ODBC trên máy tính.
 
 
9. Kết quả tạo kết nối ODBC thu được:
 

Bước 2: Kết nối SQL ZebraDesigner Pro 2
 
1. Từ thanh menu click chọn Database\Creat Database Connection hoặc click chọn
Icon có hình đĩa xếp chồng màu vàng.
 
 
2. Tích chọn Other database (ODBC)
 
 
Sau đó chọn SQL-ZebraDesigner Pro như đã tạo ở bước 1.
Sau đó cửa sổ xuất hiện yêu cầu đăng nhập SQL Server
 
 
3. Sau đó chọn bảng cần kết nối tới file thiết kế
 
 
4. Click chọn Next, sau đó chọn các trường dữ liệu hoặc để mặc định.
 
 
5. Click Next để cài đặt chế độ in, nên sử dụng tùy chọn dưới đây, hoặc các
bạn có thể sét theo thực tế quá trình in.
 
 
6. Click Finish để hoàn tất quá trình kết nối SQL Server
 
 
Bước 3: Chèn dữ liệu trên SQL Server vào file thiết kế ZebraDesigner Pro 2
 
1. Thực hiện kéo thả các đối tượng Text, Barcode,... vào file thiết kế như hình mô tả:
 
 
Sau đó lựa chọn trường dữ liệu cần gán
 
 
2. Ta thực hiện tương tự với barcode, và có kết quả như sau:
 

 

Chú ý: Có thể thay đổi các trường dữ liệu, bằng cách click đúp và chỉnh sửa theo thực tế.

 

Xem thêm:


20181223

Kết nối Access ZebraDesigner Pro 2

Áp dụng:
 • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2.
 • Microsoft Access.
 • Máy in mã vạch Zebra.
Chủ đề:
 • Kết nối Access tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2
1. Tạo bảng cơ sở dữ liệu Microsoft Access hoặc đã có bảng dữ liệu trên hệ thống.
Chẳng hạn tôi có bảng dữ liệu Access dưới đây:
2. Kết nối Access tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2
Từ thanh menu chọn Database\Create Database Connection Hoặc click icon tệp đĩa 
xếp chồng như mô tả hình dưới đây:
Cửa sổ xuất hiện
Click chọn Direct database access (recommended option).
Click chọn Browse để tới đường dẫn tới file dữ liệu Access.
Click Next để add các trường dữ liệu cần in
Click Next để sang cửa sổ sét số lượng nhãn cần in
Click Next sang cửa sổ cho phép liên kết các trường dữ liệ cần in hoặc liên kết sau:
Click Finish để kết thúc.
3. Gán các trường dữ liệu từ file Access vừa kết nối vào file thiết kế
Click chọn Text\New Database Field
Sau đó thả vào màn hình thiết kế, cửa sổ xuất hiện
Lựa chọn trường dữ liệu cần gán định dạng text vào file thiết kế sau đó click Next,
cửa sổ xuất hiện tùy chọn add thêm ký tự dạng text nếu muốn.
Click Finish để hoàn tất.
Chúng ta thực hiện tương tự đối với mã vạch và có kết quả khi preview cửa sổ sau:
Lưu ý:
Có thể thay đổi các trường dữ liệu bằng cách xóa và làm lại từng bước add vào file
thiết kế hoặc click đúp vào đối tượng và sửa trực tiếp.
Có thể sử dụng Font Time New Roman cho tiếng việt hoặc một số Fonts chữ khác.
Nên lưu lại sau mỗi lần gán hoặc chỉnh sửa tránh làm lại mất thời gian.
Xem thêm:
Zebra Printer

Intermec Printer