DRIVER ZEBRA

ISSUE / QUESTION

Driver máy in mã vạch Zebra ZT410, ZT411, ZT420, ZT421 ?

Tải driver máy in Zebra ZT510, ZT610, ZT620 ?

Download driver máy in Zebra 110Xi4, 140Xi4, 170 Xi4, 220Xi4 ?

APPLICABLE TO

All Zebra Barcode Label Printers

RESOLUTION / ANSWER

Để tải và cài đặt Driver máy in mã vạch Zebra chúng ta có hai loại chính: ZDesigner Driver & Zebra Driver by Seagull và CUPS Driver .

Dưới đây là một số link liên kết để tải hay download driver

==================================

ZDesigner Driver V5 -> Sử dụng cho các dòng máy in sử dụng ngôn ngữ ZPL, ZPL II, ZBI

ZDesigner ZPL Driver

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, Windows 10 (32 and 64 bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Server 2019 (64 bit.

-----------------------------------------------------------

ZDesigner Link-OS Driver V8 -> Sử dụng cho các dòng máy in chạy hệ điều hành Link-OS.

ZDesigner Link-OS Driver

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 (32 and 64 bit), Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Server 2019 (64 bit).

-----------------------------------------------------------

Zebra Setup Utilities (ZSU) -> chứa driver ZDesigner ZPL V5

Zebra Setup Utilities (ZSU)

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows Server 2016, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2019 (64 bit), Windows 10 (32 and 64 bit).

-----------------------------------------------------------

Zebra Windows Printer Drivers by Seagull™

Download tại đây.

Hệ điều hành hỗ trợ:

  • Windows 11 and Server 2022
  • Windows 10 and Server 2019
  • Windows 10 and Server 2016
  • Windows 8.1 and Server 2012 R2
  • Windows 8 and Server 2012
  • Windows 7 and Server 2008 R2

----------------------------------

CUPS Driver

Download tại đây.

Hệ điều hành hỗ trợ:  Unix & Mac OS, Linux

 

APPLICABLE PRODUCTS

All Zebra Label Barcode Printers.


Zebra Printer

Intermec Printer