20181230

Kết nối Text ZebraDesigner Pro 2

 

Áp dụng:
  • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2.
  • Máy in mã vạch Zebra.
  • Microsoft Text.
Chủ đề:
  • Kết nối Text ZebraDesigner Pro 2.
1. Tạo hay xây dựng file Text có định dạng mẫu, giả sử như file sau:
 
 
Lưu ý: Có nhiều quy cách phân định giữa các trường dữ liệu như: ‘;’, ‘,’,...
 
2. Kết nối Text tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2
 
Từ thanh menu click chọn Database\Creat Database Connection hoặc click icon tệp 
đĩa xếp chồng.
 
 
Xuất hiện cửa sổ:
 
 
Tích chọn: Direct database access (recommended option).
Click chọn Browse tìm đường dẫn tới file data.txt
sau đó Click Next để tiếp tục.
 
 
Chọn Next để sang cửa sổ, hiện thị dữ liệu trên file data
 
 
Sau đó Click Next để sang cửa sổ để phân định giữa các trường dữ liệu
 
 
Sau đó Click Next
 
 
Phân định giữa các trường ở ví dụ mẫu này là dấu “|” do vậy tôi chọn other.
Tùy theo các dịnh dạng mà chúng ta phân định giữa các trường dữ liệu khác nhau.
 
 
Click Next, để mặc định
 
 
Click Next để hoàn tất. Click Finish để kết thúc kết nối.
 
 
Lưu ý: có thể chỉnh sửa lại nếu sét nhầm bằng cách click nút Back.
Sau khi kết nối Text xong, cửa sổ xuất hiện các trường dữ liệu cần in.
 
 
Click Next để sang cửa sổ sét chế độ in trong dữ liệu.
 
 
Click Next để sang cửa sổ tiếp theo
 
 
Click Finish để kết thúc.
 
3. Gán các trường dữ liệu từ file text vào file thiết kế
 
Click chọn Text\New Database Field
 
 
Sau đó kéo thả vào file thiết kế, cửa sổ xuất hiện chọn trường dữ liệu cần gán.
 
 
Đối với các trường dữ liệu khác, chúng ta làm tương tự.
 
 
Xem thêm:

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer