20180917

Kết nối SQL phần mềm Bartender

 

Đặt vấn đề:
  • Cách kết nối Microsoft SQL và phần mềm Bartender ?
  • In nhãn tự động trên Bartender bằng cách kết nối với SQL ?
Áp dụng:
  • Microsoft SQL Server
  • Phần mềm in mã vạch Bartender.
Giải quyết vấn đề:
Các bước chuẩn bị:
  • Phần mềm Bartender đã cài trên máy tính.
  • Máy tính đã cài Microsoft SQL hoặc đã cài trên máy tính khác cùng mạng LAN.
  • Bảng cơ sở dữ liệu trên SQL
Các bước thực hiện:
Ở bài viết này, giải sử tôi đã có 1 bảng cơ sở dữ liệu trên SQL và SQL đã được cài trên máy tính.
Bước 1: Kết nối SQL và phần mềm Bartender
Từ thanh menu click chọn File\Database Connection Setup..
Hoặc click chọn Icon chồng đĩa xếp như hình mô tả dưới đây
Cửa sổ xuất hiện, click chọn Microsoft SQL Server
Theo cơ sở dữ liệu trên máy tính của tôi như hình mô tả dưới:

Click Next xuất hiện cửa sổ truy vấn → chúng ta để mặc định.
Click Next cửa sổ xuất hiện lựa chọn bảng cần sử dụng để in tem nhãn (mã vạch).

Sau đó click Finish và OK để hoàn thành kết nối:

Bước 2: Gán các trường dữ liệu từ bảng trên SQL Server và Bartender
Giả sử tôi có file thiết kế các đối tượng trên phần mềm in mã vạch Bartender

Chúng ta sẽ gần lần lượt các đối tượng, bắt đầu từ Sample Text
Click đúp vào Sample Text cửa sổ xuất hiện
Cửa sổ xuất hiện chọn Database Field

Click mũi tển sổ xuống chọn trường dữ liệu muốn gán

Sau khi chọn xong click Finish để hoàn thành.
Đối với các đối tượng khác chúng ta thao tác tương tự, chỉ khác là chọn trường dữ liệu khác phù hợp với 
yêu cầu. Kết quả khi tôi Preview

Xem thêm:
  1. Kết nối Excel phần mềm Bartender 
  2. Kết nối Text phần mềm Bartender 
  3. Kết nối Access phần mềm Bartender

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer