20180211

Video kết nối SQL và NiceLabel Pro 2017

 

Đặt vấn đề

  • Cách kết nối cơ sở dữ liệu SQL và NiceLabel Pro 2017 ?
  • In nhãn tự động với SQL và NiceLabel Pro ?
Giải quyết vấn đề:
Những tiện ích khi in từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL:
  • Có thể chạy độc lập và phân quyền rõ ràng
  • Tối ưu hóa trong việc kết hợp trực tiếp từ cơ sở dũ liệu trên phần mềm bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý kho bãi,...
  • Tự động sét số lượng in từ SQL
Video dưới đây sẽ hướng dẫn cách kết nối hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL và NiceLabel Pro 2017:


Áp dụng
  • Microsoft SQL
  • Phần mềm in mã vạch NiceLabel Pro 2017
Xem thêm:


No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer